Regulamin

Klauzula informacyjna RODO

Regulamin korzystania z serwisu e-usługowego

§ 1. Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy dokument zwany dalej regulaminem, określa zasady i warunki korzystania z serwisu e-usługowego przez petentów Gminy Łopiennik Górny.

 2. Operatorem serwisu e-usługowego jest Gmina Łopiennik Górny z siedzibą: Łopiennik Nadrzeczny 3A, 22-351 Łopiennik Górny  .

§ 2. Definicje

Wskazane poniżej pojęcia oznaczają:

 1. Serwis e-usługowy, zwany dalej Serwisem – system informatyczny, mający za zadanie ułatwić dostęp do informacji i e-Usług petentom Gminy Łopiennik Górny.

 2. Usługobiorca - Petent, Interesant - osoba korzystająca z serwisu e-usługowego

 3. Usługodawca - operator serwisu e-usługowego tj. Gmina Łopiennik Górny z siedzibą: Łopiennik Nadrzeczny 3A, 22-351 Łopiennik Górny .

 4. Konto użytkownika - Profil Interesanta w serwisie, zawierający Imię, Nazwisko, login, hasło, adres e-mail, PESEL, wymagane do prawidłowego funkcjonowania serwisu i wyświetlania spersonalizowanych danych.

 5. Uwierzytelnienie - proces logowania na konto użytkownika w portalu za pomocą loginu i hasła lub profilu zaufanego ePUAP.

 6. Autoryzacja - proces przydzielenia uprawnień do określonych zasobów dla uwierzytelnionego użytkownika.

 7. Weryfikacja - proces potwierdzenia tożsamości Usługobiorcy

 8. Profil zaufany ePUAP – zestaw informacji identyfikujących i opisujących podmiot lub osobę będącą użytkownikiem konta na ePUAP, który został w wiarygodny sposób potwierdzony przez organ podmiotu określonego w art. 2 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

 9. elektroniczna platforma usług administracji publicznej, zwana dalej ePUAP - system informatyczny, którego funkcjonowanie, zgodnie z ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 z późn. zm.), zapewnia minister właściwy do spraw informatyzacji

§ 3. Warunki świadczenia usługi:

 1. Usługobiorca jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z serwisu e-usługowego.

 2. Usługobiorca jest zobowiązany do korzystania z serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi, powszechnie obowiązującymi zasadami korzystania z sieci Internet oraz postanowieniami Regulaminu.

 3. Korzystanie z serwisu jest bezpłatne.

 4. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Usługodawca nie odpowiada za szkody powstałe w związku z niewłaściwym działaniem, błędami, brakami, zakłóceniami, defektami, opóźnieniami w transmisji danych, wirusami komputerowymi, awarią linii lub systemu informatycznego lub nie przestrzeganiem postanowień Regulaminu.

 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do serwisu z przyczyn niezależnych od Usługodawcy.

 6. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby udostępnione przez serwis treści były aktualne i rzetelne.

 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do decydowania o zawartości serwisu

 8. Usługodawca ma prawo zawiesić bądź zablokować dostęp określonemu Usługobiorcy do serwisu np. z powodów określonych prawem.

 9. Serwis może zawierać odnośniki (linki) do stron zarządzanych przez osoby trzecie.

 10. Usługobiorca w celu prawidłowego korzystania z Serwisu powinien posiadać:

  • Urządzenie końcowe połączone z siecią Interent

  • Aktualną wersję przeglądarki internetowej oraz włączoną obsługą technologii "cookies".

§ 4. Rejestracja - utworzenie konta użytkownika w serwisie e-usługowym

 1. Usługodawca udostępnia w serwisie treści dostępne dla Usługobiorców uwierzytelnionych, posiadających konto użytkownika w Portalu

 2. Korzystanie z pełnej funkcjonalności Portalu jest możliwe pod warunkiem dokonania przez Usługobiorcę rejestracji tj. utworzenia konta użytkownika oraz jego weryfikacji

 3. Rejestracja osoby fizycznej jest możliwa na dwa sposoby. Pierwszy poprzez rejestrację bezpośrednio w Portalu, podając wszystkie niezbędne dane wymagane przez serwis. Drugi polegający na zalogowaniu do portalu za pośrednictwem profilu zaufanego. W przypadku sposobu rejestracja następuje niemal automatycznie (wiekszosc danych jest pobierana z ePUAP), a konto jest zweryfikowane i nie trzeba go weryfikować jak w przypadku sposobu pierwszego.

 4. Z chwilą rejestracji Usługobiorca oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych, ale tylko w zakresie niezbędnym do świadczenia Usług i na zasadach zgodnych z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE ) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

 5. Usługobiorca nie jest zobowiązany do utrzymywania konta użytkownika w serwisie. W każdej chwili może zażądać usunięcia konta tym samym rezygnując z korzystania z usług i odwołać zgody.

§ 5. Zawieszenie/Usunięcie konta Usługobiorcy

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia konta Usługobiorcy, który narusza prawo lub postanowienia Regulaminu.

 2. Osoba, której konto zostało zawieszone, nie może ponownie się zarejestrować w serwisie

 3. Usługodawca może odwiesić zawieszone konto

 4. Usługodawca jest zobowiązany do poinformowania Usługobiorcy o zawieszeniu bądź usunięciu konta Usługobiorcy

§ 6. Prawa i obowiązki Usługodawcy

 1. Prawo nadawania uprawnień do korzystania z zasobów Usługodawcy przysługuje Usługodawcy.

 2. Usługodawca gwarantuje, iż Usługi świadczone są zgodne z przepisami prawa.

 3. Usługodawca zobowiązuje się podejmować niezbędne działania w celu wyeliminowania nielegalnych lub niezgodnych z Regulaminem działań Usługobiorców.

 4. Usługodawca zobowiązany jest do ochrony danych osobowych Usługobiorców zdobnie z przepisami RODO oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

§ 7. Prawa i obowiązki Usługobiorcy

 1. Usługobiorca ma prawo do korzystania z Usług z chwilą dokonania rejestracji i weryfikacji konta użytkownika, o których mowa w §4.

 2. Zabrania się z korzystania z kont innych Usługobiorców oraz udostępniania swojego konta innym osobom.

§ 8. Ochrona danych osobowych

 1. Usługodawca gwarantuje ochronę danych i informacji o Usługobiorcy zgodnie z przyjętą i stosowaną w Gminie Łopiennik Górny Polityką Bezpieczeństwa Informacji.

 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawniony dostęp do informacji przeznaczonej dla Usługobiorcy przez osoby trzecie, przy użyciu oryginalnych danych uwierzytelniających Usługobiorcy.

 3. Usługodawca gwarantuje bezpieczeństwo komunikacji pomiędzy przeglądarką Usługobiorcy a serwerem aplikacyjnym na którym wystawiony jest serwis za pomocą protokołu szyfrowanego https przy użyciu certyfikatu SSL.

§ 9. Postanowienia końcowe

 1. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa.

 2. Usługodawca ma prawo do zmiany regulaminu.

 

,