O projekcie

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020, OŚ PRIORYTETOWA 2 „CYFROWE LUBELSKIE”, DZIAŁANIE 2.1 „CYFROWE LUBELSKIE”
PROJEKT „MODERNIZACJA I ROZBUDOWA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W CELU PODNIESIENIA JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH”

Lider (Wnioskodawca): Fundacja Fundusz Lokalny im. Jana III Sobieskiego
Partnerzy: Gmina Chełm, Łopiennik Górny, Piaski, Ulan-Majorat oraz Powiat Krasnostawski
Okres realizacji projektu: 23/06/2016 roku – 28/02/2019 roku
Całkowita wartość projektu: 7 460 874,00 PLN
Wkład Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 5 497 829,76 PLN

cel PROJEKTU

Usługi i aplikacje w zakresie e-administracji (w tym elektronicznych zamówień publicznych, informatycznych środków wsparcia reformy administracji publicznej, bezpieczeństwa cybernetycznego, środków na rzecz zaufania i ochrony prywatności, e-sprawiedliwości i demokracji elektronicznej).

Celem projektu jest podniesienie jakości świadczenia usług publicznych przez jednostki realizujące projekt: gminy Chełm, Łopiennik Górny, Piaski, Ulan-Majorat oraz Powiat Krasnostawski przez udostępnienie nowych e-usług i informatyzację procedur wewnętrznych.

Projekt przewiduje rozbudowę istniejących i wdrożenie nowych systemów backoffice w jednostkach realizujących projekt (informatyzując procedury wewnętrzne) i wdrożenie systemów udostępniających e-usługi, co umożliwi ich świadczenie. Dzięki realizacji projektu mieszkańcy zyskają możliwość zdalnego załatwiania spraw, a same jednostki zostaną wyposażone w narzędzia podnoszące jakość i wydajność pracy. W rezultacie przedsięwzięcie umożliwi lepsze zaspokojenie potrzeb mieszkańców terenu objętego projektem i rozwiąże problemy zgłaszane przez pracowników i kierownictwa jednostek realizujących projekt.

Projekt będzie miał pozytywny wpływ na politykę równości szans i niedyskryminacji. Zostanie zapewnione na wszystkich etapach projektu równe traktowanie wszystkich obywateli w relacji z administracją samorządową oraz równy dostęp do rezultatów i produktów projektu.

 

E-usługi w administracji

Fundacja Fundusz Lokalny im. Jana III Sobieskiego wraz z partnerami: Gminą Chełm, Gminą Łopiennik Górny, Gminą Piaski, Gminą Ulan-Majorat i Powiatem Krasnostawskim realizuje projekt „Modernizacja i rozbudowa systemów informatycznych samorządów województwa lubelskiego w celu podniesienia jakości usług publicznych”. W ramach tego działania w Gminach i Starostwie trwają intensywne prace, dzięki którym zostaną udostępnione nowe e-usługi, a urzędy zinformatyzują procedury wewnętrzne.

W efekcie mieszkańcy obszaru, na którym realizowany jest projekt, będą mieli możliwość załatwiania wielu spraw przez Internet, na przykład:

 • sprawdzenie wysokości podatków (na przykład od nieruchomości, leśny, rolny) i opłat (na przykład za gospodarowanie odpadami komunalnymi),
 • uiszczanie opłat do urzędu,
 • zgłoszenie zbycia pojazdu,
 • zgłoszenie budowy lub wykonania robót budowlanych,
 • poradnictwo w zakresie ochrony praw konsumenta,
 • wniosek o rozłożenie należności na raty, odroczenie terminu, umorzenie zaległości, umorzenie odsetek,
 • wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
 • wniosek o udostępnienie informacji publicznej,
 • wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Te i wiele innych spraw będzie można niebawem załatwiać bez wychodzenia z domu. Potrzebne jest jedynie założenie Profilu Zaufanego (bezpłatnie) na www.epuap.gov.pl i potwierdzenie go w urzędzie gminy. Taki profil będzie służył do komunikacji z urzędem. Mieszkańcy dostaną powiadomienia o postępie spraw oraz będą mieli możliwość ustawienia przypomnienia o płatnościach.

ODBIORCY PROJEKTU

Projekt skierowany jest do mieszkańców województwa lubelskiego, interesantów jednostek realizujących projekt oraz ich kierownictw i pracowników.

DZIAŁANIA PRZEWIDZIANE W PROJEKCIE

W trakcie realizacji projektu przewiduje się: modernizację i rozbudowę systemów teleinformatycznych poszczególnych jednostek realizujących projekt, w tym:

 • modernizację i rozbudowę systemów dziedzinowych,
 • dostosowanie i wdrożenie formularzy na e-PUAP dla planowanych e-usług,
 • integrację systemów dziedzinowych z EZD,
 • zaprogramowanie procesów związanych z e-usługami w EZD,
 • modernizację i rozbudowę EZD, w tym integrację z e-PUAP,
 • uruchomienie portalu e-należności dla każdej z jednostek,
 • zakup i wdrożenie systemów do planowania i zarządzania budżetem oraz obsługi rady,
 • zakup i wdrożenie systemu zarządzania oświatą,
 • dostosowanie serwisów internetowych do standardu WCAG 2.0,
 • uruchomienie punktu potwierdzania profilu zaufanego,
 • niezbędną dla realizacji w/w zadań modernizację infrastruktury sprzętowej i sieciowej i zapewnienie bezpieczeństwa teleinformatycznego.

Dodatkowo w procesie realizacji projektu zostanie zaprojektowana i uruchomiona wspólna platforma partycypacji społecznej.

Partnerstwo w celu zapewnienia skutecznej promocji projektu oraz udziału Unii Europejskiej w realizowanej inicjatywie podejmie szereg działań informacyjno-promocyjnych. Planowane w ramach projektu działania promocyjne mają na celu nie tylko przekazanie informacji o dofinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej zgodnie z obowiązującymi wytycznymi, ale także zwiększenie świadomości mieszkańców i przedsiębiorców w zakresie e-administracji.

Zaplanowane działania pozwolą na skuteczne dotarcie do interesariuszy, aby zachęcić ich do korzystania z produktów projektu i upowszechnić wdrożenia. Działania promocyjne w każdym urzędzie obejmą: ekspozycję plakatów w ogólnodostępnych miejscach na terenie jednostek realizujących projekt, umieszczenie tablic informacyjnych w widocznym miejscu u partnerów projektu i u lidera, zamieszczenie ogłoszeń/artykułów/banerów internetowych w lokalnych mediach, oznaczenie znakami promocyjnymi wyżej wymienionych elementów, wszystkich dokumentów i materiałów dla osób i podmiotów uczestniczących w projekcie oraz dokumentów związanych z realizacją projektu, podawanych do wiadomości publicznej. Pracownikom urzędów mającym kontakt z klientem zewnętrznym zostanie przekazana instrukcja, by podczas świadczenia usług publicznych przekazywali klientom informację o możliwości załatwienia danej sprawy drogą elektroniczną, jeśli taka możliwość już istnieje lub pojawi się dzięki realizacji projektu. Klientów zainteresowanych e-usługami pracownicy będą zachęcać do potwierdzenia profilu zaufanego w punkcie potwierdzania profilu zaufanego utworzonym w ramach projektu zaś przy stanowiskach służących do obsługi klientów zostaną umieszczone informacje o projekcie.

PLANOWANE EFEKTY PROJEKTU

Dzięki realizacji zadań przewidzianych w projekcie zostaną uruchomione 4 e-usługi 5 poziomu dojrzałości, 55 usług poziomu dojrzałości 4, 29 usług poziomu dojrzałości 3, 12 usług wewnątrz administracyjnych (A2A), 21 systemów teleinformatycznych w instytucjach publicznych, 5 urzędów wdroży katalog rekomendacji dotyczących awansu cyfrowego, 5 podmiotów udostępni usługi A2A. Pięć poziomów dojrzałości usługi e-administracji zdefiniowano jako: 1. Informacyjny, 2. Interakcyjny, 3. Transakcyjny, 4. Integracyjny oraz 5. Personalizacyjny.

W ramach projektu będą sfinansowane koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami. Przewiduje się osiągnięcie ponad 10 000 uruchomień e-usług w ciągu roku od zakończenia realizacji projektu.

Ważnym efektem projektu będzie uruchomiony wspólny partnerski portal partycypacji społecznej, stanowiący platformę, która w warstwie prezentacji jest wspólnym i jednolitym systemem dla całego partnerstwa. Zaplanowane rozwiązanie pozwoli na: prowadzenie dialogu z klientami przy wykorzystaniu mechanizmów ePUAP dzięki usłudze udziału w konsultacjach społecznych oraz bezpośrednią dwustronną komunikację pomiędzy urzędem a klientem, którą każdy z partnerów – mimo korzystania z jednego rozwiązania – będzie mógł robić w sposób niezależny od innych. Urzędy będą miały możliwość publikowania komunikatów w jednym miejscu, te zaś będą dystrybuowane również na jedną wspólną aplikację mobilną. Klienci dzięki wykorzystaniu tej aplikacji będą mogli zgłaszać usterki, komunikaty i zagrożenia. Platforma komunikacyjno-konsultacyjna zostanie uruchomiona w obliczeniowej chmurze IaaS.

Dodatkowo wdrożenie projektu spowoduje, iż osoby o niższym stopniu sprawności będą miały, dzięki udostępnieniu elektronicznych usług publicznych, ułatwioną możliwość załatwienia swoich spraw, bez potrzeby fizycznego stawiania się w instytucji, co przyczyni się do wyrównania nierówności w dostępie do administracji. Przyjęte w ramach projektu rozwiązania w zakresie udostępniania cyfrowych usług i treści, będą charakteryzować się wysoką dostępnością (zgodnie ze standardami WCAG 2.0), ciągłością działania, powszechnością i oczekiwaną przez użytkowników jakością obsługi, która po wdrożeniu będzie monitorowana.

,