Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Urząd Gminy Łopiennik Górny zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Urzędu Gminy Łopiennik Górny .

 • Data publikacji strony internetowej: 2020-09-01.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-15.

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Mimo naszych wysiłków, aby spełnić jak najlepiej wszystkie wymagania na poziomie AA, może się zdarzyć, że na niektórych stronach pojawią się różne nieprawidłowości. W szczególności mogą one dotyczyć:

 • braku niektórych opisów zdjęć, tekstu alternatywnego,
 • witryna obsługiwana jest przez system zarządzania treścią, który automatycznie generuje niekiedy niepoprawnie zagnieżdżone nagłówki oraz kod,
 • formularze nie obługują funkcji autocomplete,
 • istnieją elementy i komunikaty, które nie posiadają odpowiednich etykiet,
 • niekiedy komunikaty opierają się na wartościach zmysłowych,
 • formularze nie posiadają atrybutu autocomplete,
 • część portalu jest niedostosowana do urządzeń mobilnych,
 • część portalu posiada źle zdefiniowany język,
 • nie ma możliwości przedefiniowania skrótu klawiszowego.

 

Ułatwienia na stronie

Strona internetowa eUsług Urzędu Gminy Łopiennik Górny posiada ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • podwyższony kontrast,
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
 • możliwość zmiany odstępów między znakami,
 • możliwość włączenia trybu przyjaznego dla osób z dysleksją,
 • możliwość zmiany wielkości kursora oraz wprowadzenie trybu łatwiejszego czytania treści,
 • możliwość wyłączenia animacji.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Data sporządzenia deklaracji

 

 • Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-15.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Bartłomiej Weremko, adres poczty elektronicznej: bweremko@lopiennikgorny.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 82 577 30 04 wew 42. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiot w publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich element w, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepis w ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Urząd Gminy Łopiennik Górny, Łopiennik Nadrzeczny 3A, 22-351 Łopiennik Górny

Do budynku prowadzą 3 wejścia, do wejścia głównego którego prowadzą schody oraz podjazd dla wózków. Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie pomieszczenia w budynku - w budynku jest winda. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, na lewo od wejścia głównego. Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynku nie ma tłumacza polskiego języka migowego (PJM) dla osób głuchych. 

 

,